مش منبسط آلومینیومی برای RE Rusturant در ساموتپراکارن، تایلند

April 27, 2022
آخرین مورد شرکت مش منبسط آلومینیومی برای RE Rusturant در ساموتپراکارن، تایلند

آخرین مورد شرکت مش منبسط آلومینیومی برای RE Rusturant در ساموتپراکارن، تایلند  0پروژه مش منبسط آلومینیومی برای RE Rusturant

مکان: تایلند

زمان پایان پروژه: 2019