مش منبسط آلومینیومی برای RE Rusturant در ساموتپراکارن، تایلند

April 27, 2022
آخرین مورد شرکت مش منبسط آلومینیومی برای RE Rusturant در ساموتپراکارن، تایلند

پروژه مش منبسط آلومینیومی برای RE Rusturant

مکان: تایلند

زمان پایان پروژه: 2019