ساختمان آموزشی دانشگاه فناوری سنگاپور نانیانگ

October 9, 2021
آخرین مورد شرکت ساختمان آموزشی دانشگاه فناوری سنگاپور نانیانگ

آخرین مورد شرکت ساختمان آموزشی دانشگاه فناوری سنگاپور نانیانگ  0آخرین مورد شرکت ساختمان آموزشی دانشگاه فناوری سنگاپور نانیانگ  1

نام پروژه: ساختمان آموزشی دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور

مکان: سنگاپور

زمان پایان پروژه: 2014