ساختمان آموزشی دانشگاه فناوری سنگاپور نانیانگ

October 9, 2021
آخرین مورد شرکت ساختمان آموزشی دانشگاه فناوری سنگاپور نانیانگ

نام پروژه: ساختمان آموزشی دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور

مکان: سنگاپور

زمان پایان پروژه: 2014